GIỚI THIỆU XÃ LÌA - Xã Lìa - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Lìa

Lịch sử hình thành của xã Lìa

Địa bàn xã Lìa trước đây vốn là hai xã: A Túc, A Xing và Kỳ Nơi thuộc huyện Hướng Hóa.

Ngày 18 tháng 5 năm 1981, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 187-CP. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Kỳ Nơi vào xã A Túc.

Trước khi sáp nhập, xã A Túc có diện tích 12,34 km², dân số là 2.456 người, mật độ dân số đạt 199 người/km², gồm 5 thôn: A Xau, A Xóc Lìa, A Xói Hang, Kỳ Nơi, Tăng Cô Hang. Xã A Xing có diện tích 16,02 km², dân số là 2.554 người, mật độ dân số đạt 159 người/km², gồm 5 thôn: A Máy, A MôR, A Quan, A Rông, Kỳ Tăng.

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 832/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Trị (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020). Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã A Túc và A Xing thành xã Lìa.

Xã Lìa nằm ở phía nam huyện Hướng Hóa, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp xã A Dơi

Phía tây giáp xã Thanh

Phía nam giáp xã Xy

Phía bắc giáp xã Hướng Lộc.

Xã Lìa có diện tích 28,36 km², dân số năm 2018 là 5.010 người, mật độ dân số đạt 177 người/km².

Xã Lìa được chia thành 10 thôn: A Máy, A MôR, A Quan, A Rông, A Xau, A Xóc Lìa, A Xói Hang, Kỳ Nơi, Kỳ Tăng, Tăng Cô Hang.

 

]]>

Hình ảnh