Tổ chức bộ máy - Xã Lìa - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy

 

ĐẢNG ỦY

STT Họ tên Chức danh chính
1 HỒ A DƯỢC
Điện thoại: 0947 001 346
Email:
Bí thư (Chủ tịch HĐND)
2 NGUYỄN MINH KHÁNH
Điện thoại: 0969 873 344
Email:
Phó bí thư
3 HỒ VĂN NHI
Điện thoại: 0969 127 206
Email:
Trực Đảng
4

HỒ VĂN THĂNG

Điện thoại: 01683 269 373
Email: vanthangdanguyaxing@gmail.com

Văn phòng
5 HỒ KHANH DUNG
Điện thoại: 0931 974 236
Email:
Cán bộ tuyên giáo Dân vận (Đề án 1618)
6 NGUYỄN VĂN TƯ
Điện thoại: 0917 695 690
Email:
Cán bộ tổ chức kiểm tra Đảng (Đề án 1618)
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 
STT Họ tên Chức danh chính
1 HỒ VĂN HẢI
Điện thoại: 0972 482 983
Email:
Phó chủ tịch
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
STT Họ tên Chức danh chính
1 HỒ VĂN THUẦN
Điện thoại: 0969 519 484
Email: hovanthuanaxing@gmail.com
Chủ tịch
2 HỒ VĂN THỨ
Điện thoại: 0942 123 035
Email: hovanthu1983@gmail.com
Phó chủ tịch
3 HỒ VĂN NGÀ
Điện thoại: 0961 179 612
Email:
Phó chủ tịch
4 TRƯỜNG MINH CHIẾN
Điện thoại: 0868234405, 01673 090 949
Email: truongminhchienubaxhh@gmail.com
Cán bộ Văn phòng
5 HỒ VĂN XƯỚC
Điện thoại: 0166 7798 970
Email:
Cán bộ Văn phòng
6 HỒ VĂN THỦ
Điện thoại:
Email:
Cán bộ Địa chính Nông nghiệp
7 HỒ LA HAI
Điện thoại: 0962 222 454
Email: labeksea@gmail.com
Cán bộ Địa chính
Xây dựng
8 HOÀNG VĂN NGỌC
Điện thoại:
Email:
Cán bộ VHTT
9 HỒ A NÊN
Điện thoại: 01649 781 185
Email:
Cán bộ VHXH
10 VÕ TRUNG HIẾU
Điện thoại: 0946 503 639
Email: votrunghieuhuonghoa@gmail.com
Cán bộ Tư pháp
11 HỒ VĂN CHIA
Điện thoại: 0169 476 784
Email: hovanchia62@gmail.com
Cán bộ Tư pháp
12 NGUYỄN QUỐC HIỀN
Điện thoại: 0984 901 868
Email: nguyenquochien82@gmail.com
Cán bộ Kế toán
13 HỒ VĂN NGHIẾT
Điện thoại: 0916 885 970, 01677 871 114
Email: hotupongnghiet@gmail.com
Trưởng Công an
14 HỒ VĂN DƯƠNG
Điện thoại: 0989 505 514
Email:
Phó Công an
15 HỒ VĂN MON
Điện thoại: 0977 094 627
Email:
Phó Công an
16 HỒ VĂN MANH
Điện thoại: 01675 200 503
Email:
Chỉ huy Quân sự
17 HỒ VĂN THỚI
Điện thoại: 01646 588 159
Email:
Phó Quân sự (phó HCCB)
18 HỒ VĂN CHÂU
Điện thoại: 01689 618 529
Email:
Phó Quân sự
19 HỒ THỊ CHANH
Điện thoại:
Email:
Cán bộ khuyến nông, khuyến lâm
20 HỒ VĂN KHƯA
Điện thoại:
Email:
Cán bộ Thú y
21 HỒ VĂN DI
Điện thoại:
Email:
Đài phát thanh
 
MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
 
STT Họ tên Chức vụ chính
MẶT TRẬN
1 HỒ VĂN KHAM
Điện thoại: 01628 806 317
Email:
Phó chủ tịch
2 HỒ VĂN MANG
Điện thoại: 0965 840 149
Email:
Phó chủ tịch
 HỘI PHỤ NỮ
3 HỒ THỊ CHANH
Điện thoại: 01667 227 321
Email: hothichanhpnaxing@gmail.com
Chủ tịch
4 HỒ THỊ DƠ
Điện thoại: 01673 753 286
Email:
Phó chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
5 HỒ VĂN THIÊM
Điện thoại: 0977 014 549
Email: hovanthiem.axing@gmail.com
Chủ tịch
6 HỒ VĂN PHÊNG
Điện thoại:
Email:
Phó chủ tịch
XÃ ĐOÀN
7 HỒ VĂN THẦM
Điện thoại: 01678 895 987
Email: saratuyet1103@gmail.com
Bí thư
8 HỒ VĂN HÁCH
Điện thoại: 01685 607 797
Email:
Phó bí thư
HỘI CỰU CHIẾN BINH

9

CÔN QUYẾT
Điện thoại:
Email:
Chủ tịch
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
10 HỒ CU CHANH (ĂM NHƠ)
Điện thoại:
Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
11 HỒ THỊ LAI
Điện thoại:
Email:
Chủ tịch
 
THÔN
 
STT Họ tên Chức vụ chính
 THÔN A MÔR
1 HỒ VĂN HÁCH
Điện thoại:
Bí thư Chi bộ
2 HỒ VĂN DINH
Điện thoại: 01629 563 450
Trưởng thôn
THÔN A MÁY
3 HỒ VĂN HÌNH
Điện thoại:
Bí thư Chi bộ
4 HỒ CU TANH
Điện thoại:
Trưởng thôn
THÔN A CHA
5 HỒ A DOA
Điện thoại:
Bí thư Chi bộ
6 HỒ VĂN THAN
Điện thoại:
Trưởng thôn
THÔN KỲ RỸ
7 HỒ VĂN ƯƠNG (ĂM THIÊM)
Điện thoại:
Bí thư Chi bộ
8 HỒ VĂN KHƯ
Điện thoại:
Trưởng thôn
THÔN TĂNG QUAN
9 CÔN QUYẾT
Điện thoại:
Bí thư Chi bộ
10 HỒ VĂN DÔN
Điện thoại:
Trưởng thôn
THÔN A TÔNG
11 ĂM HANH (A)
Điện thoại:
Bí thư Chi bộ
12 HỒ VĂN LOẠI
Điện thoại:
Trưởng thôn
THÔN CU RÔNG
13 HỒ VĂN NGÀ
Điện thoại:
Bí thư Chi bộ
14 HỒ VĂN LỦA
Điện thoại:
Trưởng thôn
]]>

Hình ảnh