Chi tiết tin - Xã Lìa - Hướng Hóa

hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

10:23, Chủ Nhật, 10-7-2022

hội nghị
học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

HỘI NGHỊ HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 0282018

hội nghị
học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Tác giả bài viết: Trương Minh chiến

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh